Dovoľujeme si Vás informovať, že:

1. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke: www.health.gov.sk Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rok 2013, posielame Vám ho v prvej prílohe. Bližšie informácie nájdete na stránke MZ SR (Projekty a výzvy), resp. na uvedených kontaktných adresách.

2. Ministerstvo zdravotníctva SR organizuje v rámci Druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008-2013) Informačný deň k výzvam na rok 2013, ktorý sa uskutoční dňa 7. februára 2013 v kongresovej sále MZ SR (Limbova 2, Bratislava), začiatok o 10,00 hod. Pozvánku s programom podujatia Vám posielamev druhej prílohe.

Zároveň považujeme za potrebné upozorniť Vás, že v súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce, boli s účinnosťou od 1. januára 2013 prijaté zákonmi č. 361/2012 Z.z. a č. 252/2012 Z.z. rozsiahle zmeny.Niektoré zo závažných zmien sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov uzatváraných na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o brigádnickej práce študentov, resp. dohôd o pracovnej činnosti (ďalej dohody).

Na tzv. dohodárov sa budú vzťahovať napr.: ustanovenia o pracovnom čase, nárok na nemocenské dávky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ospravedlnenie neprítomnosti z dôvodu choroby, či úrazu (za tento čas však zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí).

Dohodári nebudú mať nárok na dovolenku a ani na stravné lístky.

Zamestnanec a aj zamestnávateľ sú povinní z príjmov na základe dohôd zaplatiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ako keby pracovali v pracovnom pomere. Ich výška závisí od toho, či ide o pravidelný, alebo nepravidelný príjem. Odvody sa netýkajú študentov do veku 26 rokov, pokiaľ príjem u študenta do veku 18 rokov nepresiahol 66 € na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa a u študenta vo veku nad 18 rokov 155 € na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa.

Pre účely odvodov sa u dohodárov posudzuje osobitne, či ide o:

- poberateľa starobného alebo výsluhového dôchodku a poberateľa invalidného a invalidného výsluhového dôchodku v prípade dovŕšenia dôchodkového veku,

- poberateľa predčasného starobného dôchodku s pravidelným príjmom,

- poberateľa predčasného starobného dôchodku s nepravidelným príjmom,

- ostatného dohodára s pravidelným príjmom a

- ostatného dohodára s nepravidelným príjmom.

Tabuľku s prehľadom výšky odvodov (%) pre jednotlivé skupiny dohodárov a typy dohôd Vám posielame v tretej prílohe.

Od 1. januára 2013 sa u zamestnávateľov mení aj výška dane z príjmu a to 19 % na 23 %. Podstatne sa zvyšujú aj ceny poplatkov za poštovné vo všetkých kategóriách (list 1. a 2. triedy, doporučený list 1. a 2. triedy a ďalšie). Prosíme, aby ste pri zostavovaní rozpočtov Vašej činnosti a odborných vzdelávacích aktivít počítali s primeraným navŕšením týchto výdavkov. Vzhľadom na rozsiahle legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú aj našej činnosti, môžete konkrétnu problematiku vopred prekonzultovať s príslušnými referentmi Sekretariátu SLS. Právnička SLS,JUDr. M. Mistríková, vypracovala odpovede na niektoré aktuálne otázky, ktoré budú zverejnené v MM SLS č. 1-2/2013, pripájame ich v štvrtej prílohe.

 

         

 

Informačný deň k výzvam na rok 2013 v rámci Druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013)

Dátum konania: 7. február 2013

Miesto konania: kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

Program informačného dňa:

9.30 – 10.00    Registrácia

10.00 – 10.45  Predstavenie programu a pracovného plánu na rok 2013, informácia o pripravovanom novom programe na obdobie 2014 - 2020 –Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru programov EÚ

 

10.45 – 11.15  Informácia o aktuálne vyhlásených výzvach – Monika Kordulová, vedúca oddelenia monitorovania, odbor programov EÚ

11.15 – 11.45  Diskusia a občerstvenie

11.45 – 12.30  Finančné riadenie projektov, nové finančné nariadenie  (prezentácia v anglickom jazyku) – Klara Kasnyk, finančný manažér, Executive Agency for Health and Consumers

12.30 – 13.00  Záverečná diskusia